REGULAMIN


SŁOWNIK

  1. SPRZEDAWCA - Firma :Księgarnia Kwiatkowski Tomasz ul. 11-go Listopada 12,21-010 Łęczna,  NIP: 7132768262, Regon: 060364480- umowa sprzedaży zawierana poprzez sklep internetowy na stronie bajkowo.com
  2. KSIĘGARNIA - sklep w Łęcznej, ul. 11-go Listopada 12, w którym można dokonać odbioru osobistego zamawianych produktów
  3. KLIENT (KUPUJĄCY, UŻYTKOWNIK) - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  4. KONSUMENT - kupujący, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
  5. SKLEP INTERNETOWY - umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny -Rozdział 2 - o sprzedaży na odległość.
  6. PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym.
  7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
  8. UMOWA SPRZEDAŻY(umowa) - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.
  9. STRONA UMOWY - Sprzedawca, Kupujący, Konsument, Usługodawca.
  10. ZAMÓWIENIE -  oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU

§ 1

1. bajkowo.coml jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Tomasz Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
KSIĘGARNIA KWIATKOWSKI TOMASZ z siedzibą w Łęcznej przy
ul. 11-go Listopada 12, 21-010 Łęczna.
Dane rejestrowe: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami:
NIP: 7132768262, Regon: 060364480

Numer rachunku bankowego: 06114020040000300252951811
2. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.bajkowo.com

§ 2
1. bajkowo.com jest internetową księgarnią, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki, artykuły biurowe i piśmiennicze, artykuły szkolne, puzzle, gry i zabawki oraz korzystać z rabatów i akcji promocyjnych, prowadzonych przez firmę

§ 3
1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.bajkowo.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4
1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.bajkowo.com/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz. Kupujący - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji , wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy bez dodatkowej opłaty.
4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
5. Zamówienie można składać drogą elektroniczną lub telefonicznie
6. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
7. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.
8. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

§ 5
1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Kupujący – Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy pokrywa kupujący.
3. Po przesłaniu oświadczenia Kupujący - Konsument musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
Adres do ZWROTU produktu:
Księgarnia Kwiatkowski Tomasz,ul. 11-go Listopada 12,
21-010 Łęczna ,e-mail: ksiegarniakwiat@o2.pl, info@bajkowo.com
4. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno SKLEP jak i Kupujący - Konsument są zobowiązani do zwrotu świadczeń, które otrzymali od drugiej strony.
5.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot uległ zepsuciu;
6. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
 7. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym w księgarni Klient może zrezygnować z zamówienia przekazując stosowną informację telefonicznie - tel. Księgarni 790874888 lub e-mailem pod adresem Księgarni ksiegarniakwiat@o2.pl,info@bajkowo.com lub przekazując informacje w dowolnej formie pisemnej pod adres Księgarni.

§ 6
1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić protokół reklamacyjny lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do Sprzedawcy.
Adres do korespondencji: Księgarnia Kwiatkowski Tomasz, ul. 11-go Listopada 12, 21-010 Łęczna, email: ksiegarniakwiat@o2.pl, info@bajkowo.com
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona, www.bajkowo.com zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, bajkowo.com informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi www.bajkowo.com
5.  Reklamacja może być nieuwzględniona jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.
W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszą księgarnią.

§7
1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności InPost oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bajkowo.com jest firma:
KSIĘGARNIA KWIATKOWSKI TOMASZ z siedzibą w Łęcznej przy
ul. 11-go Listopada 12, 21-010 Łęczna.
NIP: 7132768262, Regon: 060364480
4.  Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
7. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;
                       w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));
adres e-mail Użytkownika;
numer telefonu kontaktowego;
aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.

§8
1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia.
2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie Sklepu Internetowego.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

§9
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcja prawa polskiego
2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
4. Ustawa KODEKS Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami;
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami;
8. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm..)
9. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
           10. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
11. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy bajkowo.com są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).